OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Poskytování informací:

Město Fryšták jako právnická osoba je řízena ze Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze na Městském úřadě žádat o informaci: ústně příslušného pracovníka MěÚ nebo Města Fryšták, písemně poštou, osobně předáním písemné žádosti, e-mailem.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb., se považuje za nové podání žádosti. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb. Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Postup při realizaci podání činěných ve správním řízení a postup v tomto řízení upravuje zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění, který je obecným předpisem pro postup ve správním řízením. Zvláštnosti řízení v určitých odvětvích nebo úsecích státní správy upravují zvláštní předpisy.

 

Město Fryšták jedná a rozhoduje zejména na základě zákonů: č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Správní řád - č. 500/2004 Sb. v platném znění a planých obecně závazných vyhlášek Města Fryštáku.

Výše uvedené zákony jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ Fryšták a Městské knihovně Fryšták. Město je oprávněno vyžadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, výrobou kopií a odesláním žadateli. Vydání informace smí být podmíněna úhradou těchto nákladů nebo zálohy - viz níže sazebník úhrad. Informace o již zveřejněných informacích obdržíte na podatelně Městského úřadu ve Fryštáku. Výroční zprávy budou zveřejňovány do 1.3. za předcházející kalendářní rok.


Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | zapnout grafiku | klasická verze  | mapa webu  | Code by PCHweb