OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták





Krizové situace

Brožura Vaše cesty k bezpečí 2017: Stáhnout ZDE [ 4.84 MB, PDF ]


Letáček Poradny STROP - pro oběti trestných činů: ZDE [ 87.76 kB, DOCX ]


OCHRANA OBYVATELSTVA, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI a KRIZOVÉ SITUACE

Vážení spoluobčané, vstupujete na webovou stránku ochrany obyvatelstva, připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Na těchto webových stránkách bychom Vás rádi postupně seznámili s širokou problematikou činnosti, která zahrnuje především ochranu obyvatelstva, krizové řízení a vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Krizový štáb - předseda: Mgr. Lubomír Doležel, místopředseda: Ing. Pavel Gálík, členové: referent investic OTH, Lubomír Richter, Bc. Ilona Staňková, Ing. Pavel Dohnal, Mgr. Pavel Nášel, Miroslav Dubovský, zapisovatelka: Gabriela Najmanová, MBA.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na našich stránkách naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí a také mnoho dokumentů, které se k dané oblasti vážou a které Vám mohou pomoci se více zorientovat nebo poradit. Jednotlivé dokumenty je možné si stáhnout z našich stránek (část Dokumenty) pro Vaši potřebu zpravidla ve formátu PDF.
Pokud byste na našich webových stránkách nenašli odpověď na problém, který Vás zajímá, jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy v úředních hodinách na Městském úřadě ve Fryštáku, nám. Míru 43, kanc. č. 203. Můžete se na nás obracet i telefonicky nebo elektronickou poštou.

 

KAM MOHU NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

a) Národní tísňová čísla:
150 HASIČI ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
156 Městská policie
158 POLICIE ČR
112 Jednotné evropské tísňové číslo

b) Operační služby
Krajské operační a informační středisko (KOPIS Zlínský kraj) - 950 670 222
Stálá služba Městské policie Zlín - 577 630 501

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
„Soubor ke stažení" - 1--jak-spravne-nahlasit-mu.jpg [ 1.45 MB, JPG ]

Základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

A. Ochrana obyvatelstva
B. Krizové a havarijní plánování
C. Krizové řízení a krizová připravenost
D. Základní dokumenty a krizová legislativa

 

A. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákona o IZS), §2, písm. e) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména: - varování,
- evakuace,
- ukrytí,
- nouzové přežití obyvatelstva,
- další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Základními dokumenty (kromě zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb.) pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou „Koncepce ochrany obyvatelstva ČR" - http://www.firebrno.cz/nova-koncepce-ochrany-obyvatelstva

Rozhodujícím faktorem pro připravenost k plnění opatření ochrany obyvatelstva je zajistit připravenost občana.
Prioritní z hlediska časových norem je varování obyvatelstva. Je základním předpokladem pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci dalších opatření směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.

Bezprostřední ochranu obyvatelstva lze rozdělit na kolektivní ochranu a individuální ochranu, přičemž kolektivní ochranu pak členíme na ukrytí a evakuaci.

V dalším období je nutné zabezpečit nouzové přežití obyvatelstva. Realizaci těchto opatření doprovází bezprostřední humanitární pomoc.

a) "RIZIKA A NEBEZPEČÍ - VÍCE RAD A INFORMACÍ"

V níže uvedených blocích jsou obsaženy některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

Měl by znát každý
Kriminalita a rizikové chování
První pomoc
Rizika v zimě
Úrazy
Psychologie
Požáry
Atmosférické poruchy
Povodně
Další mimořádné události
Cestování
PRO ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal 2 zdařilé a pro Vaši informaci vhodné brožurky s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat:
"Vaše cesty k bezpečí",
"Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí..."

Brožurky obsahují aktuální témata a rady a jsou doprovázena i fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť.

Hlavním cílem je poradit Vám, jak předcházet mimořádným událostem, které mohou Vaši domácnost postihnout, případně jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata, která dále naleznete, jsou rady a doporučení odborníků od hasičů nebo policie.
Publikace obsahují i důležité informace, týkající se nových předpisů a požadavků na vybavenost domácnosti v oblasti požární ochrany staveb (hlásiče požáru, hasicí přístroje).

Navíc v brožurce "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí..." jsou pro Vás připraveny další rady a to nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, ale i bezpečnosti občana a prevence kriminality.
Doporučujeme Vám, abyste si brožurky přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Informujte také ostatní členy Vaší domácnosti o obsahu těchto publikací, aby v případě mimořádné události každý věděl, jak se má správně zachovat.
Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

b) "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ" - zde naleznete rady:
(viz přiložený soubor)

Jak správně nahlásit mimořádnou událost.
Co udělat, když zazní sirény (spuštění varovných signálů).
Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí (nebezpečné látky, oheň, voda).
Jak správně postupovat při evakuaci.
Co má obsahovat evakuační zavazadlo.
Jak se chránit v zamořeném prostoru.
Jak zabezpečit domácnost při odjezdu na dovolenou.
Jak správně zabezpečit domácnost před vloupáním.
Jak správně zabezpečit domácnost před požárem.
Proč mít doma hlásiče požárů.
Jaký hasicí přístroj na co použít.
Požár v domácnosti.
Vytápění.
Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií.

„Soubor ke stažení" - 4--vase-cesty-k-bezpeci-.pdf [ 2.41 MB, PDF ]

c) VAŠE CESTY K BEZPEČÍ aneb CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ..."

Brožurka je rozdělena do 3 kapitol a v jednotlivých kapitolách naleznete rady:
(viz přiložený soubor)

V oblasti "OCHRANA OBYVATELSTVA"
Jak správně nahlásit mimořádnou událost
Jak se správně zachovat při úniku nebezpečné látky
Jak se připravit na povodně
Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy
Co udělat, když zazní sirény
Jak se ochránit v zamořeném prostředí
Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí
Co má obsahovat evakuační zavazadlo
Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci
Jak přežít v přírodě

V oblasti "POŽÁRNÍ PREVENCE"
Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku
Požár v domácnosti - otevřený oheň
Jak předejít požáru v přírodě
Požár v domácnosti - děti a jejich bezpečnost
Jak předcházet požáru při kouření
Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů
Požár v domácnosti - vytápění
Jaký hasící přístroj na co použít
Proč mít doma hlásiče požáru
Co byste měli vědět o únikových východech
Jaké máte povinnosti vůči hasičům

V oblasti "BEZPEČNOST OBČANA"
Jak vybavit a bezpečně používat automobil
Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí
Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
Jak se správně zachovat, stanete-li se svědky trestného činu
Co dělat v případě přepadení
Co udělat v případě domácího násilí
Jak řešit problémy šikany a sexuálního obtěžování
Co dělat v případě kapesní krádeže
Jak předcházet kriminalitě páchané na seniorech
Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií
Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu
Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou

„Soubor ke stažení" - 5--chytre-blondynky-2010.pdf [ 3.64 MB, PDF ]

Další vhodné související podklady a pomůcky:

a) Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka
Příručka je určena pro učitele základních a středních škol se vydává na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j. 12050/03-22 ze dne 4.3.2003. Obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.
„Soubor ke stažení" - 6--ochrana-cloveka-pri-mu---prirucka-pro-ucitele.pdf [ 848.43 kB, PDF ]

b) "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" - příručka
Je určené taktéž pro učitele základních a speciálních škol Je rozdělena na část teoretickou a část metodickou:

Teoretická část:
- jsou zde uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis
principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení,
druhy hasicích přístrojů a jejich použití,
- základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události,
- základní témata první pomoci a zdravovědy,
- jsou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky.

Metodická část:
- jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Doprovodný materiál byl vydán na videokazetě.
„Soubor ke stažení" - 7--vychova-k-po-prirucka-pro-zs-.pdf [ 5.29 MB, PDF ]

c) Pro případ ohrožení - příručka
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:
„Soubor ke stažení" - 8--pro-pripad-ohrozeni-prirucka.pdf [ 263.91 kB, PDF ]

d) Sebeochrana obyvatelstva improvizovaným ukrytím - příručka
Metodická pomůcka pro základní informaci - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.
„Soubory ke stažení"
improvizované ukrytí - 9--improvizovane-ukryti.pdf [ 124.31 kB, PDF ]

leták - 10--iu---letak.pdf [ 159.19 kB, PDF ]


d) Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla - příručka
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla:
„Soubor ke stažení" - 11--improvizovana-ochrana-dychacich-cest-a-tela.pdf [ 201.48 kB, PDF ]

e) Přehled prodejců - dodavatelů prostředků individuální ochrany - pomůcka
Přehled možných prodejců (dodavatelů) prostředků individuální ochrany na území ZK a dalších krajů:
„Soubor ke stažení" - 12--prehled-prodejcu-prostredku-io.pdf [ 49.1 kB, PDF ]


B. KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ
Slouží jako základní dokumenty při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky nebezpečných látek většího rozsahu, hromadné dopravní nehody, epidemie, přírodní kalamity, ale i povodně, atd.).

a) Krizový plán ORP Zlín
"Nový "Krizový plán ORP Zlín" je ve smyslu novelizovaného zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů, nově zpracováván a účinný je od 1. 1. 2013.
Informace o krizovém plánu ORP Zlín lze zjistit na Oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612, 655, e-mail: vaclavkostelnik@zlin.eu.

b) Havarijní plán ORP Zlín „Soubor ke stažení" - 14--havarijni-plan-orp-zlin.pdf [ 32.29 kB, PDF ]

c) Plán činnosti/odezvy orgánů obce při vzniku mimořádné události "Soubor ke stažení" - plan-odezvy-aktualizovany-1-2019.doc [ 320.5 kB, DOC ]

Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Orgány obce v souladu s právními předpisy (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Přestože žádný právní předpis orgánům obce zpracování výše uvedeného plánu neukládá, město Fryšták přistoupilo ke zpracování tohoto plánu. Jeho účinnost a podrobnosti budou sděleny na těchto webových stránkách i ve Fryštáckých listech.

 

C. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST

a) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Zlín (KŠ ORP Zlín) a Města Fryšták

Krizový štáb města Fryšták je pracovním orgánem starosty k řešení krizových situací (mimořádných událostí) nebo ke koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci správního obvodu města Fryšták. Předsedou krizového štábu MF je ve smyslu zákona a z titulu funkce starosta města.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou tajemník krizového štábu, pracovníci Městského úřadu Fryšták, zástupci JSDH a pracovníci TS Fryšták, a dále jsou s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace přivoláni další členové z řad obyvatelstva.

Krizový štáb města Fryšták svolává a použije starosta v případě, že:
a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení (MF),
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část (MF),
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenu a) až e).

Zasedání krizového štábu je jednání členů, případně dalších přizvaných odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Složení krizového štábu města Fryšták je uvedeno v přiloženém souboru.
„Soubory ke stažení":
Složení krizového štábu - Krizový štáb města Fryštáku - předseda: Mgr. Lubomír Doležel, místopředseda: Ing. Pavel Gálík, členové: referent investic OTH, Lubomír Richter, Bc. Ilona Staňková, Ing. Pavel Dohnal, Mgr. Pavel Nášel, Miroslav Dubovský, zapisovatelka: Gabriela Najmanová, MBA.

Směrnice Ministerstva vnitra - 19--smernice-mv---ks-.pdf [ 255.57 kB, PDF ]

Spojení - přenos informací:

Při aktivaci KŠ MF je jeho činnost nepřetržitá a na podporu jeho činnosti je automaticky vyčleněno telefonní číslo 724 179 041.

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte MěÚ Fryšták, ul. nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, tel. 702 182 603, e-mail: g.najmanova@frystak.cz.


b) Povinnosti a kompetence obcí a subjektů
Povinnosti a kompetence v oblasti IZS, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrany před povodněmi.
„Soubory ke stažení":
Povinnosti a kompetence - 20--obce-a-subjekty-povinnosti-a-kompetence-ke-kr.pdf [ 89.06 kB, PDF ]

Rozdělení kompetencí - 21--rozdeleni-kompetenci.pdf [ 28.33 kB, PDF ]

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů - 22--sshr-metodika-vyzadovani-za-krize.pdf [ 235.89 kB, PDF ]

c) Portál bezpečnosti a krizového řízení (ECCs)
Cílem portálu bezpečnosti a krizového řízení (ECCs) města Zlína je:
- poskytnutí základních informací o této problematice občanům města a obcím v rámci ORP Zlín (obce s rozšířenou působností)
- zajištění optimálních podmínek pro plánování a plnění úkolů při krizovém řízení
- vytvoření standardů technické a informační podpory (s vazbou na ISVS - informační systém veřejné správy)

Tím bude umožněna vzájemná výměna zkušeností, vzájemná spolupráce a pomoc.

Pomocí tohoto systému je rovněž navrhováno řešení integrace informačních systémů ochrany bezpečnosti občanů na území města Zlína. Snahou je integrovat informační a technologickou podporu pro řešení událostí, stavů a mimořádných situací, operačních a dispečerských pracovišť organizací a orgánů na všech úrovních státní správy a samosprávy s vizualizací do grafického informačního systému.

d) Informační systém ARGIS a KRIZKOM
Je Informační systém plánování civilních zdrojů, který provozuje SSHR jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů.
„Soubor ke stažení" - 24--inf--system-argis.pdf [ 41.63 kB, PDF ]

Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS KRIZKOM jako nástroj informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavku na věcné zdroje, které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků - www.krizkom.cz

d) Vybrané internetové stránky použitelné v krizovém řízení
Odkazy:
Informační systém plánování civilních zdrojů: www.argis.cz
Informační systém "Krizové komunikace": www.krizkom.cz
Informační systém SSHR "KRIZDATA": www.argis.cz, www.krizkom.cz.
Povodňový plán ČR: www.dppcr.cz
Vodohospodářský informační portál: www.voda.gov.cz (prezentace resortů věrohodných informací o našich vodách)
Povodňový informační systém (POVIS): www.povis.cz (slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit)
Jednotný systém dopravních informací: www.dopravniinfo.cz
Český hydrometeorologický ústav: www.pocasi.chmi.cz (Systém integrované výstražné služby "SIVS")
Nebezpečí požárů: old.chmi.cz/meteo/ok/fire.html (Index nebezpečí požárů na území ČR pro období březen - říjen)
Stavy a průtoky na vodních tocích povodí Moravy: www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm
Nebezpečné chemické látky: cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp (Informační podpora pro preventivní a záchranná opatření v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek: www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/vyhledani-latek.html
Pandemie: pandemie.mzcr.cz (Pandemický webový portál Ministerstva zdravotnictví ČR)
Zabezpečení krizové komunikace - O2 : www.cz.o2.com/izs/cz/site/home/index.html - O2
Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů: portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699
Psychologická služba: patricie.hausknecht@grh.izscr.cz (950 819 808, 950 819 811), HZS ZK: sona.pancochova@zlk.izscr.cz (950 670 135)
Anonymní 24 hodinová telefonní linka pomoci v krizi: 974 834 688

e) Povodně
Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR - 25--povodne---ochrana-prirucka.pdf [ 174 kB, PDF ]

Zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby - metod. pokyn 26--povodne--hlasna-a-predpovedni-sluzba---mp.pdf [ 356.37 kB, PDF ]

Zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní - metod.pokyn 27--povodne---zpracovani-plnu-ochrany-pod-vd---mp.pdf [ 871.2 kB, PDF ]

Na co se zaměřit hlavně po povodni - (doporučení - rady) - 28--povodne---na-co-se-zamerit-po-povodni---doporuceni.pdf [ 484.59 kB, PDF ]

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou - pomůcka 29--plan-obnovy-majetku-metodika-mmr-2006.pdf [ 988.5 kB, PDF ]

f) Civilní ochrana
Zřízení Zařízení civilní ochrany
Zařízením civilní ochrany rozumíme součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky (viz zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Druhy zařízení civilní ochrany a postup jejich zřizování - 30--zarizeni-civilni-ochrany.pdf [ 27.13 kB, PDF ]

Vedení evidence, posuzování a vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu - 31--evidence--posuzovani-a-vyrazovani-ukrytu.pdf [ 50.55 kB, PDF ]

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany (doporučený postup pro vlastníky úkrytů) - 32--udrzba-stalych-ukrytu-co.pdf [ 33.89 kB, PDF ]

Příručka ke komunitárním programům CO - 33--komunitarni-programy-co---prirucka.pdf [ 387.8 kB, PDF ]

g) Další informace
Nálezy nebezpečných látek - 34--nalez-nebezpecne-laty----prirucka.pdf [ 184.32 kB, PDF ]

Standardní věty označující rizikovost při nakládání s nebezpečnými chemickými - 35--standardni-vety---rizikovost.pdf [ 161.89 kB, PDF ]

 

D. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY a LEGISLATIVA

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategii České republiky (aktualizovanou) schválila Vláda ČR dne 8. září 2011. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce NATO a s ohledem na celkový vývoj mezinárodní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2003, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.
„Soubor ke stažení" - 36--bezpecnostni-strategie-cr-2011-1-.pdf [ 284.7 kB, PDF ]

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 - 2020
„Soubor ke stažení" - 37--koncepce-ochrany-obyv-cr-do-2020.pdf [ 2.39 MB, PDF ]

Vojenská strategie ČR

Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené síly).

Vojenská strategie vychází z hodnocení současného stavu a předpokládaného vývoje globálního bezpečnostního prostředí, z bezpečnostních zájmů a z principů obranné politiky obsažených v Bezpečnostní strategii ČR a ze zahraničně-politické orientace ČR. Opírá se o základní principy Strategické koncepce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), na ni navazující Souhrnnou politickou směrnici NATO a Evropskou bezpečnostní strategii Evropské unie (EU).
„Soubor ke stažení" - 38--vojenska-strategie-cr.pdf [ 199.82 kB, PDF ]

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánovaní obrany státu

Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu byl zpracován Ministerstvem vnitra za podpory a spolupráce většiny ústředních správních úřadů a vybraných správních úřadů s působností na celém území ČR i s působností územně vymezenou.
„Soubor ke stažení" - 39--terminologicky-slovnik-pojmu-kr.pdf [ 650.01 kB, PDF ]

Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.
„Soubor ke stažení" - 40--zasady-rozlisovani-cinnosti-pri-zalp-mp.pdf [ 208.67 kB, PDF ]

Přehled vybrané bezpečnostní, havarijní, krizové, požární a související legislativy 41--krizova-legislativa.pdf [ 189.48 kB, PDF ]


V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte MěÚ Fryšták, ul. nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, tel. 702 182 603, e-mail: g.najmanova@frystak.cz.

 


KALENDÁŘ AKCÍ

út 16.07.2019, 21:00
Večerní astronomické pozorování s populárně vědeckým výkladem
Skalka v Horní Vsi
zobrazit pozvánku

ne 21.07.2019, 22:00
Filmové léto ve Fryštáku
Fotbalové hřiště ve Fryštáku
zobrazit pozvánku

pá 26.07.2019, 12:00
Oznámení - OPRAVA KOMUNIKACE II/490, FRYŠTÁK (22. - 2.7.)
Fryšták KOMUNIKACE II/490
zobrazit pozvánku

ÚŘEDNÍ DESKA

12.07.2019
Oznámení zahájení územního řízení - drobná stavba chovat. a ovocnářských potřeb

11.07.2019
OTH/12/2019

11.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Fryštácké mažoretky

08.07.2019
Veřejná vyhláška - oznámení - kanalizace obec Lukoveček

04.07.2019
Zahájení územního řízení - přeložka STL plynovodu Fryšták, areál Kovotrend

02.07.2019
Ukončení mimoř. opatření - mor včelího plodu

26.06.2019
Veřejná vyhl. - oznámení - dálnice D49 - úprava kanalizace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

25.06.2019
Veřejná vyhl. - stav. povolení - oprava místní komunikace, Kašava - Chalůpky

24.06.2019
OTH/11/2019

24.06.2019
OTH/10/2019


ÚŘAD ONLINE

ON-LINE přenos ze zasedání ZMF
Přerušení dodávky el. energie
Krizové situace
Systém varovných SMS
Územní plán Fryšták
Czech POINT
Potřebuji si vyřídit
Ztráty a nálezy
VOLBY EU 2019
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Veřejné zakázky
Životní situace
Místní poplatky 2019
Technické služby Fryšták
Sociálně-právní ochrana dětí
Nabídky práce v regionu
DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK OSOBÁM s trvalým pobytem na ohlašovně

MĚSTO FRYŠTÁK

Městský úřad Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Tel.: + 420 577 911 051
IČO: 00283916, DIČ: CZ00283916
Datová schránka: mvbbeg5
Úřední hodiny:
Pondělí 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.
Středa 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.

Telefonní seznam

Detašované pracoviště:
Matrika, ev. obyvatel, pokladna, poplatky
nám. Míru 383 (budova penzionu)
763 16 Fryšták

Bankovní účet určený POUZE
pro platbu místních poplatků
(za odpad a psy)
:
KB Zlín 107-9557760227/0100
Bankovní účet pro ostatní platby:
KB Zlín 19-3724661/0100

WEB stránkywww.frystak.cz

E-mail pro elektronická podání:

epodatelna@frystak.cz

E-mail pro ostatní podání:

podatelna@frystak.cz

Profil zadavatele zakázek

 


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

TOPlist


PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

DNES počasí ZÍTRA počasí

 



MĚSTO FRYŠTÁK

Historie

Zajímavosti

Podnikatelé a firmy

Zdravotnictví

Ubytování a stravování

Volný čas a sport

Spolky a sdružení

Sportoviště

Mapa města

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Starosta

Místostarosta

Rada města

Usnesení rady

Zastupitelstvo města

Zasedání zastupitelstva

Výbory a komise

Příspěvkové organizace

Organizační složky

Zveřejněné informace

Veřejné zakázky

Strategický plán 2015-2020

Evropské fondy a dotace

Povinně zveřejňované informace

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Útvar kanceláře starosty

Odbor ekonomicko-správní

Matrika

Účtárna

Poplatky a vnitřní věci

Správa majetku

DBD Fryšták - Penzion

Odbor technického hospodářství

Technické služby

Správa hřbitova

Odpadové hospodářství

Odbor výstavby - Stavební úřad Fryšták

Úřední deska

Organizační schéma

Telefonní seznam úřadu

Vyhlášky, sazebníky, dokumenty

Formuláře

Přestupky

KALENDÁŘ AKCÍ

FRYŠTÁCKÉ LISTY

Starší ročníky

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE (Archiv)

Magazín Aliance Voda Zlínsku

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NOVÉ! Analýza finančního zdraví a finančních možností města Fryštáku

NOVÉ!! Fryšták - Studie cyklodopravy na území města - úsek Dolní Ves - silnice II/490

Nabídky práce v regionu

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM K D49

Monitoring kvality ovzduší ve Fryštáku

Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb